Što je sporno u obračunu BDP-a za četvrto tromjesečje 2019.

Foto: Pexels

Ad
Ad

BDP je u 4Q2019. realno porastao za 2,5%, koliko je realno rasla i bruto dodana vrijednost. Priopćenje DZS-a objavljeno je 28.2.2019., dva dana kasnije nego je u Kalendaru publiciranja (tiskano izdanje) navaljena objava, koja je naknadno pomaknuta za kraj mjeseca.

Analizom objavljenih podataka uočena je velika strukturna neusklađenost tromjesečnog BDP-a koja se ogleda u činjenici da domaća potražnja daje minoran doprinos stopi promjene realnog BDP-a, dok sav rast proizlazi iz neto izvoza.

S obzirom na činjenicu da je domaća potražnja dala veliki doprinos stopi promjene realnog BDP-a u prva tri kvartala prošle godine, učinilo se nelogičnim da u zadnjem prošlogodišnjem kvartalu doprinos domaće potražnje bude minoran. Dodajmo ovome i činjenicu da još od 2014, kada je BDP realno padao, doprinos domaće potražnje stopi realnog rasta nije bio ovako mali.

Uvidom u objavljene rezultate i interpretaciju rezultata u samom priopćenju uočena je velika nelogičnost između stopa realnog rasta izvoza i uvoza roba i usluga i interpretacije rezultata koja kaže da je doprinos inozemne potražnje bio negativan. To je bio neposredan povod da se objavljeni rezultati detaljnije analiziraju.

O kojoj se pogrešci radi?

Na drugoj stranici priopćenja stoji interpretacija rezultata o doprinosima stopi promjene realnog  BDP-a, gdje se navodi da je  doprinos neto inozemne potražnje negativan. Međutim, izvoz roba i usluga realno raste 5,6%, dok uvoz roba i usluga stagnira i realno raste samo  0,1%.  Ako su ovi podaci točni, onda doprinos neto inozemne potražnje stopi promjene realnog BDP-a ne može biti negativan. Ako je točno da je doprinos negativan, onda realni rast izvoza i uvoza  roba i usluga ne može biti kako je iskazan.

Pokušat ćemo navedeno provjeriti i otkriti što je točno.

U tablici 1 prikazane su objavljene stope promjene realnog BDP-au 4Q2019. po komponentama.

Tablica 1. Stope promjene realnog BDP-a prema komponentama (Q4 2019. prema Q4 2018.)

Konačna potrošnja 3,8
Kućanstva 4,0
NPUSK 0,6
Država 3,5
Bruto investicije u fiksni kapital 4,0
Izvoz roba i usluga 5,6
   robe 2,1
   usluge 12,1
Uvoz roba i usluga 0,1
   robe 0,8
   usluge -3,1
BDP 2,5

Izvor: DZS, priopćenje

Doprinos svake kategorije stopi promjene realnog BDP-a može se izračunati iz podataka koje se nalaze u tablicama uz priopćenje (podaci u tablicama 12.1.1.1. do 12.1.1.9).

U tablici 2 prikazani su doprinosi izvoza i uvoza roba i usluga stopi promjene realnog BDP-a za 4Q2019., (iskazani kao postotni bodovi).

Tablica 2. Doprinosi izvoza i uvoza stopi promjene realnog BDP-a (postotni bodovi)

Izvoz robe usluge Uvoz robe usluge Inozemna potražnja

( Izvoz minus uvoz = Neto izvoz)

2,3 0,5 1,8 0,0 0,3 -0,3 2,3

Izvor:obračun autora

Interpretacija rezultata: ukupan realni rast izvoza roba i usluga od 5,6% doprinio je porastu BDP-a 2,3 postotna boda, dok je realni rast uvoza roba i usluga od samo 0,1%  dao nulti doprinos stopi promjene realnog BDP-a.  Iz navedenog proizlazi da je doprinos neto inozemne potražnje u ovom tromjesečju dao izrazito pozitivan doprinos stopi promjene realnog BDP-a.

U tablici 3 prikazana je usporedba podataka o izvozu i uvozu roba i usluga objavljena 31.3.2020. na web stranici HNB-e i podataka objavljenih u obračunu BDP-a od 28.2.2020.

Tablica 3. Usporedba podataka HNB i DZS

4.tr.18. 4.tr.19. nom.indeks
objavljeno na webu HNB-a 31.3.2020.
Izvoz 38.580,5 41.336,3 107,1
robe 23.869,1 24.123,6 101,1
usluge 14.711,4 17.212,7 117,0
Uvoz 50.386,9 51.090,9 101,4
robe 41.256,7 41.929,8 101,6
usluge 9.130,3 9.161,1 100,3
Izvor: NHB, tablica H-6

Objavljeno u obračunu BDP-a 28.2.2020.:

Izvoz 38.551,6 41.213,4 106,9
robe 23.869,1 24.409,0 102,3
usluge 14.682,5 16.804,4 114,5
Uvoz 50.358,2 50.507,9 100,3
robe 41.256,7 41.608,6 100,9
usluge 9.101,5 8.899,2 97,8

Izvor: DZS, priopćenje

Doprinos domaće potražnje

Objavljeni podaci koji su prikazani u tablici 4 pokazuju da je doprinos konačne potrošnje (zbroj kućanstva, NPUSK-a i države) stopi promjene realnog BDP-a bio 3,2 postotna boda, dok je doprinos bruto investicija (bruto investicije u fiksni kapital plus promjena zaliha) bio negativan (-3,0 postotna boda). Same bruto investicije u fiksni kapital s realnim rastom od 4,0% doprinijele su stopi promjene realnog BDP-a za 0,8  postotnih bodova, dok su zalihe (sa statističkom diskrepancijom)  izrazito pale te su stvorile negativan doprinos stopi promjene realnog BDP-a za čak 3,8 postotnih bodova. Ovako izuzetno visok negativan doprinos zaliha stopi promjene realnog BDP-a zadnji je put zabilježen u nekim kvartalima krizne 2009 godine.

Tablica 4. Doprinosi domaće potražnje stopi rasta realnog BDP-a (postotni bodovi)

Domaća Konačna Bruto Bruto investicije u Promjena
potražnja potrošnja Kućanstva NPUSK Država investicije fiksni kapital zaliha
0,2 3,2 2,5 0,0 0,7 -3,0 0,8 -3,8

Izvor: obračun autora

Iz objavljenih podataka DZS-a proizlazi da je doprinos domaće potražnje minoran i iznosi samo 0,2 postotna boda te cijeli rast BDP-a proizlazi iz doprinosa neto izvoza od 2,3 postotna boda. Ova izrazita strukturna neusklađenost BDP-a potakla nas je na daljnju analizu objavljenih podataka.

Potrošnja kućanstava

Potrošnja kućanstava je pojedinačno najveća kategorija BDP-a, koja je prema objavljenim podacima nominalno porasla 4,7%, a realno 4,0% (Tablica 1). Ostvareni promet trgovine na malo nominalno je porastao za 4,0% (originalni indeksi) u 4Q2019, mjereno prema istom kvartalu 2018 godine, dok je indeks ostvarenog prometa ugostiteljskih usluga nominalno rastao preko 7%. mjereno prema istom kvartalu 2018 godine. Uz to, DZS je objavio porast indeksa putničkih kilometara (6,1% što je indikator volumena), dok je nominalni porast 4,6%. Realni indikator je veći od nominalnog jer cijene prometnih usluga padaju. Ostale usluge primarno su određene kretanjem indeksa broja zaposlenih. Uz to, jedna od pojedinačno najvećih kategorija u izdacima za potrošnju kućanstava, imputirana stambena renta, nominalno raste 1,5-2%. Iz objavljenih podataka kratkoročnih statistika razvidno je da se potrošnja kućanstava mogla kretati u granicama 4-5% nominalno prije dodavanja u obračun podatka o potrošnji hrvatskih rezidenata u inozemstvu i oduzimanja potrošnja stranaca u Hrvatskoj. Oba podatka sastavni su dio platne bilance  koje je Narodna banka objavila krajem ožujka 2020.

Potrošnja stranaca u Hrvatskoj nalazi se u podacima izvoza turističkih usluga, dok se potrošnja domaćeg stanovništva u inozemstvu nalazi u uvozu turističkih usluga  te u potrošnji na robe (tkz. shopping). U tablici 5 prikazani su podaci o izvozu i uvozu turističkih usluga

Tablica 5. Izvoz i uvoz turističkih usluga

u milijunima eura 4.tr.18. 4.tr.19. Nom. Indeks
   3. Putovanja – turizam
     3.1. Prihodi 823,4 1.103,8 134,0
         3.1.1. Poslovni razlozi 53,4 55,2 103,2
         3.1.2. Osobni razlozi 770,0 1.048,6 136,2
     3.2. Rashodi 358,2 361,6 100,9
         3.2.1. Poslovni razlozi 125,6 98,2 78,2
         3.2.2. Osobni razlozi 232,7 263,4 113,2

Izvor. HNB, tablica H-2

Objavljeni podaci HNB-a pokazuju da je izvoz turističkih usluga (privatna putovanja) porastao 36,2%, dok je uvoz turističkih usluga  (privatna putovanja) porastao 13,2%. Dakle, potrošnja hrvatskih građana u inozemstvu u iznosu 2,2 do 2,5 milijardi kuna (izdaci za putovanja i kupovinu roba) dodaje se u obračun, a oduzima gotovo  8 milijardi kuna potrošnje stranaca ostvaren u Republici Hrvatskoj. Kako je potrošnja stranaca u Hrvatskoj izuzetno snažno porasla, čak 36,2% (što je odbitna stavka u obračunu), razvidno je da je nominalni porast potrošnje kućanstava od 4,7% precijenjen, te  da je svakako trebao biti nominalno znatno manji,  što implicira i puno manji realni porast.

Izdaci za konačnu potrošnju države

Konačna potrošnja države nominalno je porasla 6,6%, a realno 3,5%. Ovdje je još interesantnije spomenuti kako izdaci za kolektivnu potrošnju rastu čak 8,0% nominalno (to su izdaci za vojsku, policiju, opću administraciju i sl.).  Detaljniji podaci o sastavnicama izdataka za konačnu potrošnju države objavljeni su na bazi podataka Eurostata – tromjesečni podaci za sektor države. Nažalost, iste podatke DZS ne objavljuje u Hrvatskoj. Podaci pokazuju da su najvažnije sastavnice izdatka rasle kako slijedi: bruto plaće porasle su 6,8%, dok su izdaci za materijalne rashode (međufazna potrošnja) porasli čak 15,9% u zadnjem tromjesečju 2019.

Osnovni izvor podataka za obračun izdataka za konačnu potrošnju države su podaci GFS 2001 statistike Ministarstva financija  na čijim web stranicama nije moguće pronaći ažurne podatke o prihodima i rashodima za opću državu za predmetni kvartal, tako da su kretanja kategorija koju određuju izdatke za  širu javnost potpuno nepoznati, ne samo u vrijeme obračuna predmetnog kvartala, već i puno kasnije. Može se zaključiti da je nominalni porast konačne potrošnje (zbroj kućanstava, NPUSK-a i države) od 5,1% precijenjen primarno zbog precijenjenog nominalnog rasta potrošnje kućanstava.

Bruto investicije

Najspornija je činjenica da je objavljen izuzetno snažan pad promjene zaliha (koje sadržavaju i statističku diskrepanciju, odnosno razliku u obračunu BDP-a po obje metode). Nominalni pad je 43%, realni pad 42,2%, a doprinos stopi promjene realnog BDP-a je izuzetno negativan i iznosi 3,8 postotnih bodova.

Upravo ovi rezultati pokazuju izrazitu strukturnu neusklađenost komponenti tromjesečnog BDP-a. Naime, BDP se obračunava nezavisno prema dvije metode, proizvodnoj i rashodnoj. Uskladba obračuna BDP- rashodnom metodom prema obračunatom BDP-u proizvodnom metodom zatvara se na poziciji promjene zaliha. Navedena razlika u obračunu u  pravilu bi treba biti mala, a ako je velika, što je upravo slučaj u obračunu BDP-a za 4Q2019., ona signalizira kompilatoru BDP-a da se iznova pregledaju i valoriziraju svi ulazni podaci, te da se dodatno provjeri konzistentnost obračuna. U analitičkoj interakciji s proizvođačima kratkoročnih statistika dio nekonzistentnosti može se otkloniti prije samog uključenja u tromjesečni obračun. To je ujedno i provjera kvalitete za kratkoročne statistike koliko se pojedinačni  proizvod uklapa u opću sliku stanja jedne ekonomije, što predstavlja tromjesečni BDP.

Treba naglasiti da izvoz i uvoz roba za zadnji mjesec u predmetnom tromjesečju u preliminarnim podacima platne bilance sadrže procjenu HNB-a, koja se ponekada posebno na uvozu roba razlikuje od rezultata za zadnji mjesec. Taj podatak DZS objavljuje deset dana nakon objave kvartala, ali je kompilatorima tromjesečnog BDP-a na raspolaganju u završnim fazama kompilacije. Objavljeni podaci HNB-a za 4Q2019 to i potvrđuju. Uvoz roba je za preko 300 milijuna kuna veći, odnosno ukupan uvoz za preko pola milijarde kuna je veći nego je isti objavljen u obračunu BDP-a, dok je ukupan uvoz za oko 100 milijuna kuna veći.

U obračunu BDP-a za 4Q2019. primarno je bilo potrebno povećati uvoz roba, u skladu s rezultatima za zadnji mjesec u predmetnom tromjesečju,  te točnije obračunati izdatke za potrošnju kućanstava. Oba koraka djelovala bi na smanjenje statističke diskrepancije ili razlike između dvije metode obračuna. To bi i dovelo do puno točnijeg obračuna kako stopa promjene tako i doprinosa pojedinačnih komponenti stopi promjene realnog BDP-a.

U obračunu BDP-a za 4Q2019 takva valorizacija nije učinjena, te je tromjesečni BDP strukturno vrlo neusklađen.